Stadgar

Stadgar

1. Om nationens syfte

§ 1.1

Sydskånska Nationen i Lund har som ändamål att främja sina medlemmars studier och vad som därmed äger sammanhang, samt att vidmakthålla kontakten med hembygden. Nationen och dess verksamhet är politiskt och religiöst obunden.

 

2. Om nationens medlemmar

§ 2.1

Medlemmar i Sydskånska Nationen är inspector, proinspector, kurator, prokurator, hedersledamöter, ledamöter av seniorskollegiet, samt de som vunnit inträde i nationen och erlagt för innevarande termin stadgad avgift.

 

3. Om nationens inspector

§ 3.1

Inspector är nationens främsta ledamot.

§ 3.2

Inspector utses bland Lunds universitets ordinarie lärare. Val av inspector förrättas inför universitetets rektor, vilken det tillkommer att stadfästa valet.

Inspector väljs för en period av fem år i taget.

§ 3.3

Inspector äger efter seniorskollegiets medgivande rätt att upptaga lån för nationens räkning.

Inspector skall handhava de fonder och stipendier som i enlighet med särskilda stadganden tillkommer honom.

Inspector leder nationsmöte och seniorskollegium.

 

4. Om nationens proinspector

§ 4.1

Nationsmötet får välja proinspector att biträda inspector i dennes arbete, samt att vid inspectors förfall inträda i dennes ställe.

§ 4.2

Proinspector får även väljas då nationen anser sig behöva knyta speciell kompetens till nationens olika verksamhetsområden.

5. Om nationens hedersledamöter

§ 5.1

Hedersledamöter föreslås av inspector, proinspector eller senior och väljes på seniorsmöte. Endast den som erhållit två tredjedelar av de vid seniorsmötet avgivna rösterna är vald till hedersledamot. Sådant val där den föreslagna ej erhållit tillräckligt avtal röster får ej omnämnas i något protokoll. Hedersledamöter uppföres i katalogen i den ordning de blivit valda.

6. Om inträde i nationen

§ 6.1

Medlemskap i Sydskånska Nationen erhålls då stadgad terminsavgift för innevarande termin erlagts.

§ 6.2

Berättigad att vinna inträde i Sydskånska Nationen är den som blivit inskriven vid Lunds Universitet.

§6.3

Stödmedlemskap kan ges till studenter vid närliggande högskola eller annat universitet och högskola godkänd av Kuratorskollegiet.

För att vinna inträde i nationen måste studenten ha erlagt för innevarande termin stadgad avgift.

§6.4

Fullvärdig medlem i Sydskånska Nationen har rösträtt i nationsmötet, möjlighet att flytta in i bostadshuset samt att söka nationens stipendier.

 

7. Om utträde ur nationen

§ 7.1

Den som ej erlagt stadgad nationsavgift för hösttermin före 15 oktober respektive för vårtermin före 28 februari anses ha utträtt ur nationen.

 

8. Om nationsmöte

§ 8.1

Nationsmötet är Sydskånska Nationens högsta beslutande organ.

§ 8.2

Årets:

-Första ordinarie nationsmöte skall hållas under tiden 1 februari – 1 mars.

-Andra ordinarie nationsmöte skall hållas under tiden 15 april – 15 maj.

-Tredje ordinarie nationsmöte skall hållas under tiden 15 september – 15 oktober.

-Fjärde ordinarie nationsmöte skall hållas under tiden 15 november – 30 november.

Extra nationsmöte skall hållas då inspector, eller kurator efter inspectors hörande, finner det nödvändigt eller då det begärs av minst tjugo nationsmedlemmar.

Nationsmöte får ej hållas under tiden 1 juni – 31 augusti eller under tiden 16 december – 15 januari.

§ 8.3

Kallelse till nationsmöte utfärdas av kurator efter samråd med inspector, senast sju dagar före mötet via Sydskånska Nationens informationskanaler som exempelvis anslagstavla eller hemsida.

§ 8.4

Nationsmedlem äger rätt att intill fem dagar före nationsmötet till kurator lämna skriftligt förslag om ärende att behandlas på mötet. På nationsmötet får inget ärende avgöras som ej blivit upptaget på föredragningslistan såvida det ej står i omedelbart samband med på föredragningslistan upptaget ärende.

§ 8.5

Nationsmötets protokoll skall justeras av två av nationsmötet utsedda justeringsmän.

Protokollet skall föreligga i utskrivet skick senast fem dagar efter nationsmötet, skall granskas av justeringsmän senast två veckor efter mötet och skall efter justering hållas tillgängligt för nationens medlemmar.

§ 8.6

Röstberättigad på nationsmötet är varje personligen närvarande nationsmedlem.

§ 8.7

Nationsmötets beslut fattas med enkel majoritet, om ej annat stadgas. Vid lika utslag äger ordföranden utslagsröst.

§ 8.8

Vid personval till post med mer än en kandidat skall sluten omröstning hållas. Om ingen kandidat erhåller egen majoritet hålles ny omröstning mellan de två kandidater som erhållit flest röster vid första omröstningen. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 8.9

Vald kandidat äger rätt att frånsäga sig uppdraget i anslutning till valet. Förman som är föreslagen till annan befattning skall ej anses ha avsagt sig sin nuvarande befattning förrän han är vald till ny post.

§ 8.10

Terminens andra ordinarie nationsmöte är valmöte. Valberedningens förslag anslås på Sydskånska Nationens anslagstavla senast fem dagar före valtillfället. Förslag utöver valberedningens vid val till kuratelsposter och seniorskollegium skall meddelas kurator senast tre dagar före nationsmöte. Sydskånska Nationens förmän väljs för en period om två terminer utom ledamöter i seniorskollegiet som väljs för en period om fyra terminer. Tillträdesdagen beslutas av nationsmötet i samband med valet.

§ 8.11

På höstterminens andra ordinarie nationsmöte tillsätts alltid följande poster:

-Två revisorer för Sydskånska Nationens räkenskaper samt två suppleanter för dessa.

-Två revisorer för Sydskånska Nationens i Lund Studentbostadshus räkenskaper samt två suppleanter för dessa.

§ 8.12

På terminens första ordinarie nationsmöte skall följande punkter behandlas:

-Bokslut för föregående termin.

-Revidering av budget för innevarande termin samt verksamhetsplan.

§ 8.13

På terminens andra ordinarie nationsmöte skall följande punkter behandlas:

– Beslut i samband med revisorernas yttrande om föregående termins bokslut.

– Verksamhetsberättelse för föregående termin.

– Budget för nästkommande termin.

– Beslut i fråga om ansvarsfrihet för seniorskollegium gällande föregående termin.

– Nations- och inskrivningsavgifter för nästkommande termin.

9. Om seniorskollegiet

§ 9.1

Seniorskollegiet består av inspector, proinspector, kurator, prokurator, notarie, källarmästare, en husförman, samt åtta ledamöter. Kollegiets åtta ledamöter väljs för en period om fyra terminer.

Valbara till seniors är de nationsmedlemmar som varit inskrivna i Sydskånska Nationen under minst tre terminer.

De åtta ledamöterna får ej inneha annan befattning inom Sydskånska Nationen.

Ständigt adjungerande tillika suppleanter är de som innehaft kuratelspost under föregående termin. Suppleanterna tjänstgör vid förfall av någon av kollegiets åtta ledamöter. Suppleant äger närvaro- och yttranderätt då denne ej tjänstgör.

§ 9.2

Det åligger seniorskollegiet att

inför varje termin utse nationens firmatecknare.

förbereda ärenden som skall behandlas på nationsmöte med undantag av de som förbereds av valberedningen,

besluta om utdelning av Sydskånska Nationens stipendier där ej annat stadgas,

besluta i Sydskånska Nationens ekonomiska angelägenheter inom ramen för av nationsmötet fastställda riktlinjer,

utfärda instruktioner för Sydskånska Nationens förmän,

utdela Sydskånska Nationens hederstecken,

utöva tillsyn över kuratelets förvaltning,

tillsammans med valberedningens ordförande tillsätta valberedning,

genom fyllnadsval tillsätta vakantsatta poster fram till nästa nationsmöte,

besluta om entledigande av förmän, dock ej kuratelet, som uppenbarligen misskött sina uppgifter,

bland sina åtta ledamöter utse en fanbärare samt en vice fanbärare,

bland sina åtta ledamöter utse en arkivarie,

bland sina åtta ledamöter utse en representant till valberedningen,

företrädesvis ur seniorskollegiet utse ordinarie ledamöter och suppleanter till Akademiska Föreningens överstyrelse,

ansvara för översyn av arbetsordningar.

§ 9.3

Seniorskollegiet kan för ändamål som kollegiet anser angelägna, inrätta och tillsätta tidsbegränsade samt personligt bundna projektposter.

§ 9.4

Kurator sammankallar efter samråd med inspector seniorskollegiet till sammanträde senast sju dagar i förväg.

På kollegiets sammanträde får inget ärende avgöras som ej blivit upptaget i kallelsen, såvida det ej står i omedelbart samband med annat i kallelsen upptaget ärende.

För ärenden av speciellt brådskande natur kan kollegiet sammankallas med kortare varsel. Vid sådana möten får endast det ärende som föranleder mötet behandlas.

§ 9.5

Seniorskollegiets protokoll skall justeras av två av kollegiet utsedda justeringsmän och därefter hållas tillgängligt för nationens medlemmar. I den mån personliga förhållanden berörts skall detta ej tagas till protokollet.

§ 9.6

Seniorskollegiet är beslutsmässigt då minst åtta av dess medlemmar är närvarande.

§ 9.7

Ledamot av seniorskollegiet får ej deltaga i behandling av ärende som personligen berör denne eller denne närstående.

§ 9.8

Om ej annat stadgas gäller att beslut fattas med enkel majoritet.

Ordföranden äger utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

10. Om nationens förmän

§ 10.1

Kuratelet är Sydskånska Nationens högsta verkställande organ. Kuratelet utgöres av kurator, prokurator, källarmästare och notarie.

§ 10.2

Det åligger kurator att

sammankalla till nationsmöte och seniorskollegium och vid förfall för inspector samt proinspector leda detsamma,

hålla erforderlig kontroll över Sydskånska Nationens verksamhet,

övervaka dessa stadgars efterlevnad,

där ej annat stadgas ansvara för vad som i Sydskånska Nationens namn utfärdas och

handa Sydskånska Nationens korrespondens.

§ 10.3

Det åligger prokurator att

hålla erforderlig kontroll över Sydskånska Nationens löpande ekonomiska verksamhet inklusive bokföring, budget och bokslut,

biträda kurator i dennes arbete,

vid förfall för kurator sköta dennes åliggande,

förbereda seniorskollegiets beslut i stipendieärenden i samråd med kurator.

§ 10.4

Det åligger notarie att

– föra protokoll vid nationsmöte och seniorskollegium,

– biträda kurator och prokurator i deras arbete.

§ 10.5

Det åligger källarmästare att

– biträda kurator och prokurator i deras arbete.

§ 10.6

Förmannaposter inrättas och avskaffas av nationsmötet.

§ 10.7

Mandatperioden för förmän vid Sydskånska Nationen är två terminer.

§ 10.8

Arbetsordningarna fastställer utskottsstrukturen och antalet förmän. Förmännen skall vara väl förtrogna med ansvarsregler och arbetsordningar samt lyda under dessa.

11. Om nationens valberedning

§ 11.1

Sydskånska Nationens valberedning skall upprätta förslag på lämpliga nationsmedlemmar vid val till Sydskånska Nationens samtliga befattningar utom vid val av valberedning.

Valberedningen består av ordföranden och fyra ledamöter och en suppleant utsedda av seniorskollegiet. Vid bortfall av en ordinarie ledamot äger suppleanten rösträtt. En representant från seniorskollegiet är ständigt adjungerad till valberedningens sammanträden.

Om förman kandiderar till annan befattning skall valberedningen ha förberett ett förslag till ersättare.

Valberedningen äger rätt att vakantsätta en post då lämplig kandidat saknas till uppdraget.

§ 11.2

Valberedningens ordförande sammankallar valberedningen till sammanträde.

Valberedningen är beslutsmässig då minst två av dess ledamöter samt ordförande är närvarande.

§ 11.3

Om ej annat stadgas gäller att beslut fattas med enkel majoritet.

Ordföranden äger utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§ 11.4

Valberedningens förslag anslås på Sydskånska Nationens anslagstavla senast fem dagar för valtillfället.

§ 11.5

Valbar till kurator, prokurator, notarie, källarmästare samt de åtta övriga ledamöterna i seniorskollegiet är varje medlem i Sydskånska Nationen som är myndig och som varit inskriven i Sydskånska Nationen under minst tre terminer.

Valbar till övriga befattningar är varje nationsmedlem.

§ 11.6

Fyra veckor innan ordinarie valmöte skall lediga befattningar anslås på nationens anslagstavla.

12. Om ekonomi och revision

§ 12.1

Nationens firma tecknas av antingen av seniorskollegiet i sin helhet eller av företrädare utsedda av seniorskollegiet.

Seniorskollegiet beslutar om firmateckning och utser sådana företrädare för nationen som inte ankommer på nationsmötet att utse.

§ 12.2

Kurator skall biträdd av övriga förmän, vid varje räkenskapsperiods avslutande upprätta en förteckning över Sydskånska Nationens inventarier ur försäkringssynpunkt.

§ 12.3

Sydskånska Nationens räkenskaper avslutas per den 30 juni och den 31 december varje år.

Dessa räkenskaper skall nästföljande termin tillhandahållas revisorerna för granskning.

Revisionsberättelsen föreläggs andra ordinarie nationsmötet vid vilket fråga om ansvarsfrihet avgörs.

13. Om nationens bostadshus

§ 13.1

Sydskånska Nationens studentbostadshus i fastigheten Tegelbruket 1 i Lund förvaltas skilt från nationens övriga ekonomiska angelägenheter av en särskild styrelse i enlighet med stadgar för Sydskånska Nationens studentbostadshus i Lund.

Dessa stadgar fastställes av nationsmötet.

14. Om procedurfrågor

§ 14.1

Dessa stadgar tolkas av inspector.

Vid sammanträde där inspector ej är ordförande tolkas stadgan av sammanträdesordföranden.

§ 14.2

Nationsmedlem äger rätt att skriftligen till kurator föreslå ändring av Sydskånska Nationens stadgar.

För stadgeändring krävs beslut av två nationsmöten. På det första nationsmötet avgöres med enkel majoritet huruvida avseende skall fästas vid förslaget eller ej.

Det slutgiltiga beslutet fattas av en majoritet av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna på nästföljande termins andra ordinarie nationsmöte.

Avser ändringen ändamål, inträde, utträde eller avgifter fordras godkännande av Lunds universitets styrelse.