Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy
Sydskånska nationen är en mötesplats för studenter. Vi anser att alla människor är lika värda och tanken bakom nationen är att skapa och bibehålla en välkomnande atmosfär med social mångfald. För att kunna upprätthålla denna atmosfär jobbar Sydskånska Nationen aktivt med tre värdegrunder. Dessa är att jobba för demokrati, jobba mot diskriminering, direkt såväl som indirekt, samt aktivt bekämpa trakasserier av alla slag. De tre värdegrunderna skall genomsyra all verksamhet vid Sydskånska Nationen. Seniorskollegiet vid Sydskånska nationen ser till att denna policy efterföljs, enligt vad som är skrivet i denna likabehandlingspolicy.
Likabehandlingspolicyn gäller inom samtliga av nationens verksamheter, innanför och utanför våra väggar.

Demokrati

Vi vill att demokratiska principer skall råda på Sydskånska Nationen. Med demokratiska principer menas att varje enskild medlem vid Sydskånska Nationen ska ha lika mycket rätt att säga till om och driva frågor eller åsikter. Alla frågor är välkomna och vi strävar efter att göra det så lätt som möjligt för våra medlemmar att driva och genomföra de frågor som engagerar dem.

Diskriminering

Sydskånska Nationen skall aktivt verka för att ingen form av diskriminering skall förekomma vid nationen. Det finns två typer av diskriminering:
Direkt diskriminering: att någon eller några missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlats i en jämförbar situation.

Indirekt diskriminering: att någon eller några missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna vissa personer eller grupper.
Diskriminering kan ske på, men är ej begränsat till, följande grunder: etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet och uttryck, religion eller annan trosuppfattning samt sexualitet.
Exempel på diskriminering:
•Att som förman på grund av sin religion behandlas annorlunda än andra förmän
•Att ej få en förtroendepost på grund av etnisk tillhörighet eller kön
•Att på grund av sin sexualitet exkluderas ur gemenskaper som till exempel ett jobbarlag
Aktiv bekämpning av diskriminering är en förutsättning för mångfald. Sydskånska Nationen anser att alla är lika mycket värda och motsätter sig alla former av direkt- och/eller indirekt diskriminering.

Trakasserier

Med trakasserier menas all form av beteende som kan upplevas som kränkning, hot, förolämpning eller illa behandling och som har samband med någon av, men är ej begränsat till, diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan upplevas både direkt och indirekt. Det är du själv som avgör om du blivit trakasserad eller ej.
Med sexuella trakasserier menas trakasserier av sexuell natur som kränker någons värdighet. Detta kan inkludera ovälkommet fysiskt, verbalt eller icke-verbalt uppträdande.
Exempel på trakasserier:
•Att förolämpa någon som väljer att inte dricka alkohol
•Att på grund av att man är transexuell bli illa behandlad och/eller hånas
•Att som rullstolsburen få höra nedlåtande kommentarer
Sydskånska Nationen tolererar inga former av trakasserier och strävar efter att motverka alla former av trakasserier.

Om du upplever diskriminering eller trakasserier

Sydskånska Nationen skall aktivt jobba för att arbeta efter och efterfölja likabehandlingspolicyn, samt sträva efter att göra den lättillgänglig och informera samtliga medlemmar och förmän om att denna finns och vad den innebär. Seniorskollegiet skall dessutom vid anmälan om diskriminering och/eller trakasserier se till att nödvändiga åtgärder görs för att förhindra att sådant sker i framtiden samt att berörda parter informeras.
Om du upplever diskriminering eller trakasserier och vill gå vidare med ditt ärende med hjälp av nationen, kontakta då:
•Quratorn vid Sydskånska Nationen, för telefonnummer se hemsidan eller e-post: q@sydskanska.se.
•Kontinuitetsseniors eller annan representant ur seniorskollegiet vid Sydskånska Nationen, för telefonnummer se hemsidan eller e-post: senior@sydskanska.se .