Krishantering

Krishanteringsplan för Sydskånska Nationen
1. Syfte och Mål
Oförutsedda situationer kan dyka upp inom våra verksamheter som drabbar medlem, boende, aktiv, gäst eller annan i nationen central person och som påverkar ett stort antal personer.
Nationen är en central plats för många studenter i Lund och Nationen måste därmed vara beredd på att bistå de berörda personerna med hjälp när krissituationer uppkommer.
Detta dokument är gjort för att finnas som stöd för Nationens ledande organ, och andra ansvariga, i dess arbete med hantering av en krissituation.
Krishanteringsplanen skall inför varje termin ses över av det ledande organet samt av Seniorskollegiet där lämpliga uppdateringar skall göras regelbundet.

2. Typ av krissituationer
Exempel av situationer som kan uppkomma under våra verksamheter eller hos de boende:
-Dödsfall genom olyckshändelse eller självmord
-Olycksfall, med personskador som följd
-Brand
-Rån, rånförsök
-Hot
Krisplanen behandlar specifikt de ovan nämnda händelser.

3. Ledningsprocess och Ansvarsfördelning
3.1 Ledningsprocess och ansvarsfördelning
Ledningsprocessen innehåller momenten:
•Ledning
•Information
•Samverkan
Quratorn är främst ansvarig inom nationen och det är Quratorn som skall ta del av informationen vid en krissituation, sätta planen i arbete och se till att den följs.
En rangordnande ansvarsfördelning finns i fallet att Quratorn m.fl. skulle vara bortresta, då faller skyldigheten att sätta krisplanen i arbete till nästkommande person/instans på listan.
Ansvarsfördelning:
1.Qurator
2.Proqurator
3.Källarmästare
4.Notarie
5.Seniorskollegie
6.Inspektor eller ProInspektor
Quratorn har som ansvar och skyldighet att terminsvis gå igenom Krisplanen med förmän och aktiva inom nationen och att regelbundet uppdatera krisplanen.
3.2 Arbetsfördelning inom Krisgruppen
Quratorn är ansvarig för att sammankalla Krisgruppen vid en allvarlig händelse.
Krisgruppen skall bestå av Quratelet och Seniorskollegiet.
Inom gruppen skall en tydlig ansvarfördelning göras tidigt in på arbetet för att undvika att flera personer gör samma arbete och att ingen missar en viktig del av planeringen.
Förslag på ansvarfördelningar:
-Qurator: Sammankallande, kontakt med media och myndigheter
-ProQurator: Uppföljning och analys, bistår Quratorn i sitt ansvar
-Källarmästare: Sköter de praktiska som eventuella minnesstunder, mat, etc
-Notarie: All dokumentation om händelserna, samordna den interna kommunikationen
-Seniorskollegiet: Sköter alla logistik i samråd med resten av gruppen
-Inspector och ProInspector: Rådande vägledning

4. Omedelbar kontakt:
När ansvarig på nationen nås av meddelande, även rykte, om att en allvarlig händelse har inträffat skall följande göras:
1. Ta emot meddelandet, skriv ner:
–Vem ringer?
–Vad är det som har hänt?
–Finns andra skadade?..
–Vilket kontaktnät har den skadade? Kompisar, korridorare etc.
–Kan vi återkomma till personen som ringer? Ta telefonnummer!
–Vem kan vi vända oss till för ytterligare information? Polis/sjukhus/läkare
2. Verifiera uppgifterna, t.ex. när information nått en via ryktesspridning.
3. Sammankalla en krisgrupp så snabbt som möjligt. Krisgruppen sammankallas av Qurator.
4. Informera:
–Kuratel
–Seniorskollegiet
–Inspektor (vid behov)
–Proinspektor (vid behov)
–Förman för ev. utskott
–Studenthälsan (alltid vid dödsfall)
–Studentprästerna (alltid vid dödsfall)
–OBS! Det är polisens uppgift att kontakta anhöriga.
5. I samråd med studenthälsan och studentprästerna bedöma vilka ytterligare insatser som behöver göras
Exempel på ytterligare insatser:
-Samla boende, aktiva och övriga medlemmar till informationsmöte. Se till att ingen behöver vara ensam.
-Se till att varm mat finns att tillgå. Kontakta Källarmästare.
-Ge möjligheter för aktiva och berörda att få professionell hjälp
6. Kontakta anhöriga – vid dödsfall kontakta anhöriga för i samråd med dessa avgöra vilken information som skall gå ut.
7. Nå ut med informationen.
Det är viktigt att informationen som går ut är korrekt och aktuell. Om behov finns kan studentprästerna hjälpa till med informationen och upplägget.
Informera ev. på hemsidan om vad som har hänt. Inga detaljer!
8. All information till massmedia skall gå via ansvarig. (Se ansvarsfördelning)
9. Efterarbete – Se till att det finns möjligheter för professionell hjälp även en tid efter händelsen. Vid professionell hjälp menas t.ex. Studenthälsan, Studentprästerna, mfl.
Var uppmärksam på tecken på depression bland våra aktiva. Se till att alla har information om var man kan vända sig om man vill tala med en psykolog etc.
Utvärdera insatsen.
5. Specifika åtgärder vid olika situationer
I följande stycke nämns vilka insatser som bör göras vid specifika händelser.
5.1 Olyckor vid Nationens arrangemang eller dess närområde.
Den som är först på plats (tjänsteman, kuratel etc.)
Skaffa snabb överblick:
-Vad har hänt?
-Hur många är drabbade?
-Är någon skadad?
-Är det möjligt att ge första hjälpen?
-Finns någon kvar i olycksområdet?
Ring 112
-var beredd att lämna utförlig information
Utse någon med god lokalkännedom att möta räddningsfordon, låsa upp dörrar och vara vägvisare för räddningspersonal och polis.
Informera vakterna om de är närvarande om vad som har hänt.
Be några medarbetare, om sådana finns tillgängliga, att trösta chockade personer utanför olycksplatsen. Öppna upp en lokal där närvarande kan samlas.
Se till att ingen avviker från olycksplatsen.
Informera Qurator. Denne aktiverar nationens krishanteringsplan.
5.2 Brand
Vid brand skall vissa föreskrifter följas som skall läras ut till förmännen under utbildningsdagarna som de i sin tur skall lära ut till jobbarna.
Bland de punkter som finns att följa är att kontrollera brandsläckare och nödutgångar innan varje verksamhet och även se till att utrymning sker vid fall av brand.
I denna text koncentrerar vi oss på efterarbetet vid brand i nationens bostäder eller lokaler.
Vid brand i bostad
•Vid brand i bostad skall man först se till att alla boende befinner sig väl. Detta jobb görs tillsammans med Husförmännen.
•I efterhand skall en utvärdering göras om utrymningar, säkerhetsplaner, osv fungerade på det planerade sättet.
•Om en bostad brunnit ner skall nationen hjälpa till att skaffa ett tillfälligt boende åt de berörda personerna.
Vid brand i verksamhet
•Inför varje terminsstart skall alla förmännen utbildas i de säkerhetsåtgärder som skall tas när en brand sker inom verksamheten.
•I efterhand skall en utvärdering göras i hur rutiner följdes.
•Om personer kommit till skada under branden skall nationen hålla kontakt med dessa för att försäkra sig om deras välmående.
•Om utrymning och säkerställande av aktiva och gäster varit bristfällig skall dessa rutiner med omedelbar verkan ses över för att uppdateras och förbättras.
Om dödsfall skulle uppstå under brand hänvisar vi till den ovanstående punkten ”Dödsfall”.
5.3 Handlingsplan vid rån eller hot
Under pågående rån
•Sätt den egna säkerheten först. Gör ingenting som kan utlösa våld. Spela inte hjälte, Nationen är försäkrad.
•Följ rånarens instruktioner
•Observera rånarens utseende, kön, kroppsbyggnad, ålder och andra kännetecken.
Efter rånet
•Ring 112. Begär polisen och berätta om viktiga iakttagelser.
•Kontakta vakterna eller närmsta ansvarig och informera dem om vad som har hänt.
•Skriv omedelbart ner minnesbilden av rånarens signalement samt fabrikat, färg och registreringsnummer på en eventuell flyktbil.
•Se till att vittnen stannar kvar tills polisen kommer
•Skydda eventuella spår efter rånet för att underlätta polisens tekniska undersökning, ex. fingeravtryck, skoavtryck.
•Möt polisen utanför nationen om rånaren har lämnat platsen.
•Kontakta Quratorn. Denne aktiverar nationens krishanteringsplan.
Ta hand om personen som utsattes för rånet.
•Ta omedelbart hand om den/de drabbade. Sätt er på en lugn plats och låt honom/henne prata ut om det som har hänt
•Lyssna, visa att du förstår. Bry dig om, din närvaro är viktig.
•Visa omsorg och omtanke, ge gärna något varmt att dricka.
•Om den drabbade vill gå hem, kontrollera att det finns någon hemma – ett rånoffer får aldrig lämnas ensam.
Vid hot
Följ samma föreskrivningar som för rån
5. 4 Dödsfall
När en nationsmedlem avlidit skall Krisgruppen avgöra till vilken grad detta påverkar nationen. Utifrån detta bestäms vilka åtgärder som skall vidtagas.
Vad gör man när någon avlidit?
Ta första meddelandet
När någon i kuratelet först får reda på vad som hänt så är det viktigt att man verifierar informationen som kommer till en.
•Vem ringer?
•Vad är det exakt som har hänt?
•Vilka står nära den döda?
•Ta telefonnummer till den som ringer så man kan återkomma
•Vem kan man vända sig till för ytterligare information, om det finns behov av det?
Ta kontakt
Q har till uppgift att ta kontakt med
•Polisen
•Resten av kuratelet
•Krisgruppen
•Inspektor och proinspektor
•Studentprästerna
•Studenthälsan
Vid bortgång av boende skall husförmannen kontaktas.
Sammankalla första mötet
Quratorn ska först sammankalla till möte med Krisgruppen och ev. bjuda in studentprästerna för råd. Det man behöver få svar på är:
•Hur involverad var personen i nationen?
•Kontakt med anhöriga? Vad vill de att vi ska göra? Vilken information vill de ska gå ut?
•Vad har vi för information? Vilken information vill vi delge och hur känslig är informationen?
•Hur förmedlas informationen till de aktiva?
•Vad behöver göras? Minnesstund? Kondoleansbord? Kondoleansbrev? etc.
•Samla folk? Behöver vi samla aktiva och prata om det?
•Ska nationen representeras på begravningen? Skicka kort eller blommor till anhöriga?
•Ska vi stänga någon del av verksamheten?
Minnesstund
En minnesstund bör hållas om det anses nödvändigt. Denna planeras av Källarmästare/ Notarie tillsammans med Krisgruppen. Minnesstunden leds av den för situationen mest lämpade personen. Här berättar man lite mer om vad som hänt och ev. omständigheterna omkring det för att sedan samtala om händelsen.
Till minnesstunden är det bra att bjuda in Studentprästerna och Studenthälsan. På minnesstunden är det också bra om varm mat kan serveras.
Praktiskt arbete
•Flagga på halv stång
•Ha eventuell information på hemsidan omkring en vecka. Berör det verksamheten kan man ha det en längre period.
•Se till att nationen är på något sätt representerad på begravningen.
•Sätt upp en minnesplats, kondoleansbok, ljus etc.
I händelse av att en Kuratelsmedlem skulle avlida eller på annat sätt inte kan fullfölja sitt arbete så bestäms det inom Krisgruppen hur ansvar och arbete skall tillsvidare fördelas.
Efterarbete
Se till att det finns möjligheter till professionell hjälp även en tid efter händelsen. Det är viktigt att kuratelet är uppmärksamma på om någon aktiv mår dåligt osv.
I efterhand bör man utvärdera hur krishanteringen gått och vilka eventuella ändringar som bör göras.